BEKNOPT VOORWOORD

In een mensenleven kunnen er plots onverwachte, pijnlijke gebeurtenissen plaatsvinden die de levensvisie en het levenspad sterk beïnvloeden. Toch hoeft dit niet altijd negatief te zijn.
Door de littekens krijgt men een innerlijke verrijking waardoor men de dingen des levens vaak vanuit een ander perspectief gaat bekijken. Het is een blijvende zoektocht om tot acceptatie en loutering te komen.

De jaren als werkende mama gaan heel vlug voorbij. Dat zal in elk gezin wel het geval zijn. De hedendaagse, drukke levenswijze laat weinig tijd over om tot jezelf te komen en laat ons vaak vergeten dat geluk in de kleine dingen zit.

Het valt op dat er in ons Vlaamse landschap nog veel Mariabeeldjes te vinden zijn - sommigen wel onder een laag stof, verkleurd, beschadigd, aangetast door erosie en vergeten. Vaak heeft elk beeldje zijn eigen verhaal. Op die manier kom je soms in contact met mensen die een zelfde interesse en levensfilosofie tonen.

Het geloof in het algemeen en dus ook de Mariaverering, kent een sterk verval. Vaak is haar beeltenis verdwenen en wordt ze minder aangesproken. Maar alhoewel ze niet meer lijkt te passen in de hedendaagse wereld, blijven mensen met zorgen en verdriet bij haar komen op zoek naar troost.
Maria is geen godin maar de moeder van Jezus. Men ziet haar als voorspreekster bij Hem. Om Maria te ontdekken en te begrijpen doorheen de verschillende kunststromingen is het noodzakelijk om haar te bekijken in de Bijbel en in de theologie.

We leven in een snel veranderende en diverse samenleving die een smeltkroes vormt van culturen, talen en religies. Openheid, dialoog en respect zijn essentieel om tot een leefbare samenleving te komen. Het is van belang om het waardevolle in elke levensbeschouwing te erkennen. Dit doet geen afbreuk aan de eigen overtuiging. Daarom is het interessant om te zien welke rol Maria inneemt bij andere godsdiensten.

De geschiedenis van mijn dorp 'Lede' en haar eigen kerkgemeenschap is vanaf de 15de eeuw verbonden met de verering van Maria. In 1414 arriveert een bijzonder beeld vanuit Keulen in Lede : de Zoete Nood Gods. Tijdens verschillende eeuwen gingen - vooral gedurende de noveen - velen de ommegang langs de zeven kapellen die toegewijd zijn aan de Zeven Weeën of Smarten van Maria. De processie vormde lang het hoogtepunt…. Maar tijden veranderen en momenteel zijn er initiatieven om deze Mariaverering eigentijdser en actueler te maken.
Ook nu nog heeft Maria een belangrijke plaats in het leven van velen. Over alle tijden heen geeft het gevoel van de aanwezigheid van 'een moeder' mensen rust en geborgenheid. In een multiculturele, flitsende wereld is deze waardebevestiging dan ook een interessante en noodzakelijke uitdaging.
Aan die plekjes die ik het beste ken vanuit mijn jeugd geef ik bijzondere aandacht. Maar natuurlijk er zijn ook andere plaatsen die mijn hart konden verwarmen. Het zou een uiting van eerbied zijn mochten deze de nodige zorg krijgen, gespaard blijven van vandalisme en bewaard kunnen worden voor de komende generaties.
Achteraan is er de mogelijkheid om zelf emoties en gedachten neer te schrijven die voor jou een oase in de woestijn zijn. Het kan beschouwd worden als ademruimte, een moment van verinnerlijking en dichter bij jezelf komen.

© 2019 Marian D'Haese